Face-myolifting

Znamená doslova zdvíhání obličejových svalů (z angličtiny). Je to neinvazivní metoda sloužící k ošetření pleti, používaná v rámci profesionální kosmetické praxe. Využívá se i při ošetřování jiných partií než obličeje, pak obvykle užíváme termín myolifting (slovo face znamená totiž anglicky obličej). S metodou nechirurgického myoliftingu se začalo v USA, kde byly tyto přístroje původně využívány v úrazové chirurgii a v akupunktuře. Vzhledem k dobrým výsledkům, zvláště při ošetření jizev, začaly být tyto přístroje využívány i v kosmetice. Při aplikaci face-myoliftingu bývá největší efekt zpravidla patrný na reliéfu kůže – dochází k vyhlazování vrásek na obličeji, krku a dekoltu, napnutí kůže a k celkovému vyčištění pleti v ošetřované oblasti. Dále lze pomocí face-myoliftingu odstraňovat jizvičky po akné a částečně zmírňovat strie, zmenšovat dvojitou bradu, zlepšovat celulitidu a zdvíhat pokleslá víčka. Je nutné si uvědomit, že výsledek této metody je silně individuální a nemusí vždy odpovídat přesně věku klientky a intenzitě kosmetického postižení (např.hloubce vrásek). Výhodou této metody oproti chirurgické operaci (tzv. facelifting) je zmíněná neinvazivost a s tím související bezbolestnost (naopak je ošetření pomocí face-myoliftingu pro klientku velmi příjemné), dále nevznikají jizvy, nedochází k náhlým poklesům různých partií, které jsou možné po plastických operacích. Face-myolifting mohou absolvovat i mladší klientky, pro které plastická operace ještě není vhodná. Opakováním kúr face-myoliftingu udržujeme pleť v požadovaném stavu. Efekt může být patrný již během prvních aplikací, ale i tady je nutno zohlednit individuální reakce každé klientky. Uprostřed základního aplikačního cyklu (čtvrtá až sedmá aplikace) může dojít u některých klientek k určité stagnaci, ale ke konci kúry bývá opět patrné zlepšení. K dosažení požadovaného efektu při provádění face-myoliftingu v kosmetickém salónu je nutné, aby klientka docházela alespoň 1-3x týdně a podrobila se při základní kúře celkem patnácti až pětadvaceti aplikacím. Tento počet aplikací je nutný, aby došlo k dlouhodobější fixaci dosaženého stavu. Není vhodné během kúry dělat delší pauzy, vzhledem k tomu, že při přerušení může být narušena fixace a tím i celkový výsledek. Počet ošetření v základní kúře (zmíněných 15-25 aplikací) není vhodné zvyšovat, i když i v tomto případě je nutný individuální přístup. Větším počtem aplikací v jednotlivé kúře vzniká riziko určitého „návyku a nasycení“, což prakticky znamená, že efekt jednotlivého ošetření se při nadpočetných aplikacích snižuje. Je proto vhodné po ukončení cyklu patnácti až pětadvaceti aplikací dodržet alespoň jednoměsíční přestávku před zahájením cyklu nového. 

Přístroj k výkonu

K face-myoliftingu používáme v kosmetických salonech přístroje označované jako face-myolifty nebo zjednodušeně myolifty. Do přístroje jsou připojeny dvě elektrody, kterými ošetřujeme obličej či jiné partie. Obvykle se používají dva druhy elektrod – buď bodové, nebo plošné. Zjednodušeně lze říci, že bodové elektrody se obvykle používají na ošetření obličeje, plošné elektrody pak obvykle při ošetření krku, dekoltu a dalších partií na těle. Ale i tady existují výjimky. Během aplikace stimulujeme speciálními elektronicky řízenými impulzy elastické mikrostruktury kůže a svaly podkoží, působíme na lymfatickou drenáž, prokrvení a na metabolismus buněk (lépe se přivádejí živné látky včetně kyslíku k buňkám a lépe se odvádejí splodiny metabolismu). Pohyb iontů podmiňuje odkyselení tkáně a přitom se uvolňují látky, které mají vliv na tišení bolesti. Elektrokosmetickým působením dojde k zlepšení napětí tkání. 

U přístrojů není obvykle nutná sterilizace, obvykle vystačíme s běžnou dezinfekcí. Většina face-myoliftů je vybavena akumulátorem, který umožní s přístrojem pracovat cca 12 hodin, tedy i v místech bez napojení na elektrickou síť. Pak je přístoj pomocí transformátoru nabíjen přes noc. Některé face myolifty mají jako zdroj elektrické energie běžné baterie. Zastaralejší a málo oblíbené typy jsou napájeny přes transformátor přímo ze sítě.

Před zákrokem

Než přikročíme k ošetření pleti myoliftingem, je nutno zjistit, zda tato metoda není u klientky kontraindikována. U osob s kardiostimulátorem, epilepsií, s kovem uvnitř drah proudu (s výjimkou zubní výplně čili plomby), na křečových žilách, v místech s trombózou nebo v její blízkosti nesmíme myolift používat. U klientek s bolestmi, záněty, horečkami, těžkými poruchami krevního oběhu, TBC, tumory není zákrok doporučen. Při těhotenství se nesmí ošetřovat břicho a dolní část zad. Ve všech nejasných případech by mělo předcházet vyšetření odborného lékaře (např. u klientek trpících na bolesti hlavy či migrény). 

Zákrok

Při myoliftingu pracujeme v oblasti nízkých intenzit proudu. Na přístroji můžeme nastavovat několik frekvencí podle typu ošetření. Během práce s profesionálním myoliftem sledujeme  intenzitu, s jakou působíme v ošetřované oblasti. Tato intenzita vyjadřuje, jaké procento proudu opravdu prochází stimulovanou partií. Snažíme se, aby procento procházejícího proudu bylo co nejvyšší (tedy, aby byly „ztráty“ minimalizovány). Výše intenzity závisí např. na dodržování určitých drah, kontaktu elektrody s pokožkou a překonání přechodového odporu mezi elektrodou a kůží (lze zlepšit navlhčením elektrod pomocí bezalkoholových pleťových vod nebo přidáním vodivého gelu na pokožku), dále také na velikosti vlastního elektrického odporu kůže. Doba provádění myoliftingu se obvykle pohybuje od pěti do šedesáti minut dle rozsahu a intenzity kosmetického postižení ošetřované oblasti. Obvykle se používají třiceti až padesátiminutové aplikace. V průběhu cyklu 15-25 aplikací je možno dobu působení zvýšit. Při odhadu množství času je opět nutno vycházet z individuálního posouzení každé klientky tak, abychom dobu zbytečně neprotahovali (finanční hledisko, protože většinou je face myolift účtován podle časové délky aplikace), ale aby bylo dosaženo žádoucího efektu. Nemá smysl dobu zkracovat pod doporučovanou dobu (tedy obvykle pod 30 minut) vzhledem k tomu, že efekt bývá zpravidla úměrný délce ošetření. 

Některé přístroje pro face-myoliftig je rovněž možno použít k iontoforetickému působení. Jestliže na pokožku nebo na tampon elektrody naneseme preparát stejného náboje jaký má elektroda je preparát vstřebáván do těla za přispění elektrického pole. Tohoto efektu dosáhneme nastavením  jednosměrné polarity.

Jednotlivé fáze ošetření

Program ošetření můžeme rozdělit do několika fází. V zásadě musíme vycházet z toho, že při ošetřování obličeje by měla být velmi individuálně volena intenzita (vyšší intenzita například u tlusté nebo sluncem poškozené kůže), i podle pocitu klientky (zákrok nemá být nepříjemný). Dále obecně platí zásada: kombinujeme většinou nižší a vyšší frekvence v průběhu ošetření. Čím vyšší frekvence, tím méně působí ošetření do hloubky kůže, ale hodí se k povrchové regeneraci buněk (lze použít u pleti s velkými póry, akné aj.). Nižší frekvence jsou používány ke stimulaci akupunkturních bodů a podkožního svalstva. Základy profesionálního ošetření face myoliftem najdete v dalším textu a obrázcích. Opět upozorňujeme, že obrázky nejsou vzhůru nohama, ale vyjadřují pohled kosmetičky, která sedí za hlavou klientky. Profesionální ošetření face-myoliftem rozdělujeme do několika fází: 

  1. fáze – protistresové působení. Doba trvání je cca 5 minut. Ošetřujeme především akupunkturní oblasti, abychom dosáhli uvolnění a pohodu u klientky. Při každém kroku je elektroda nasazena na význačené body, kde setrvává 3 – 5 sekund a pak pomalu cca 10 sekund lehkým tlakem přejíždí hladce po vyznačených dráhách. Nevadí, jestliže klientka během toho začne usínat (dochází k většímu uvolnění svalů). Toto ošetření můžeme doplnit tahy elektrodami, které jsou určeny pro celkovou tonizací obličeje.
  2. fáze – aktivace lymfy a zlepšení reliéfu kůže. Při této fázi je ošetřována hlavně pokožka a škára, je aktivován tok lymfy, je zlepšeno prokrvení tkáně, jsou odtransportovány odpadní látky, dochází k zúžení pórů. Vyrovnává celkový reliéf kůže. Při této fázi se elektrodami pracuje v oblasti lymfatických drah. Jedna elektroda zůstává nasazena na místě, s druhou provádíme tahy směrem k lymfatickým bodům. Ošetření začíná ve spodní oblasti odtoku lymfy (konec krku) a postupujeme směrem vzhůru. Začínáme v pravé polovině obličeje. Po ošetření naznačených bodů ošetříme druhou polovinu obličeje. Při hluboko posazených očích a u osob, které mají sklon k očním vráskám, je nutné ošetřit okolí spodního víčka. Váčky vyhlazujeme směrem, odpovídajícím odtoku lymfy. Před ošetřením musí klientka vyndat případné kontaktní čočky. Tato fáze má trvat alespoň 15 minut. 
  3. fáze – zpevňování kožních rýh a zmenšování vrásek Při této fázi ošetření působíme zpravidla na elastická a kolagenní vlákna. Tkáň je lépe prokrvena, a proto dochází k lepšímu zásobení výživnými látkami a zlepšení odplavování odpadních metabolitů. Po tomto ošetření se stává kůže pevnější a elastičtější, což se zvláště projeví na partiích krku a podbradku. Elektrodami sledujeme rýhy v kůži. Průběh drah elektrod směřuje od sebe a k sobě. S lehkým tlakem elektrody přibližujeme k sobě a bez tlaku elektrody oddalujeme. Problematické zóny nakonec ošetřujeme zvlášť, přičemž jedna elektroda zůstává na problematickém místě a druhá ošetřuje. Např. jedna elektroda je nasazena na vrásku a druhou je vráska ošetřována v lehkých kruzích. Začínáme na vnější straně obličeje – oblast vpravo od oka a pokračujeme k pravému koutku úst, pak kolem očí a v prostřední části obličeje, v oblasti konce nosu a horního rtu a nakonec v partii brady. Oblast krku je např. podle problematických zón  rozdělena do čtyř, příp. šesti drah, které je nutno ošetřovat odshora dolů. Při ošetření krku postupujeme zpravidla zprava doleva.
  4. fáze – aktivace nebo uvolnění svalů. Rozlišujeme typy aplikace podle stáří a stavu svalů klientky. Problematické zóny můžeme ošetřit během jedné aplikace třeba dvakrát po sobě. Obecně platí, že při této fázi je nutné volit nízké frekvence. Při používání celoplošných elektrod se musí pracovat v oblasti vyšších intenzit proudu. Obecně platí, že při pohybu elektrodami kolmo na průběh svalových vláken dochází ke zkracování a zpevnění těchto svalů. Především  při poslední fází je při práci s face-myoliftem nutné znát průběh svalových vláken na obličeji, krku a na ošetřovaném místě.

K práci s profesionálním face-myoliftem jsou navíc obecně nutné znalosti o průběhu kožních rýh, anatomii a fyziologii kůže a umístění akupunkturních bodů. Proto mnohé kosmetické salony nahražují tento složitý postup jednodušším, a to využitím základních tahů určených pro domácí face-myolifting. Připomeňme ještě jednou nutnost individuálního přístupu se zodpovědným posouzením vhodnosti a způsobu provedení ošetření pleti pomocí metody face-myoliftingu.

DIY Face-myolifting

[čti: dý áj wáj] je zkratka z angličtiny, Do It Yourslef [dů it jórself] překládá se jako „vyrob si sám“, někdy také jako „udělej si sám“.

Face-myolifting si mohou klientky provádět samy i v domácích podmínkách, a to díky přístrojům pro domácí face-myolifting. Jejich princip je vpodstatě totožný s principem face-myoliftů určených pro profesionální kosmetická zařízení, řada kosmetických salonů používá i domácí face-myolifty k aplikacím profesionálním. Při ošetření face-myoliftem v rámci klasické komplexní kosmetické péče jsou zpravidla tzv. domácí face-myolifty plně dostačující. Liší se zejména snadnější obsluhou, která musí být neproblematická i pro neprofesionály. Rovněž postup při domácím ošetření se odlišuje od výše uvedeného postupu, který se má provádět v profesionálních salonech, protože se vychází z toho, že domácí face-myolift musí umět používat i naprostý laik. Ale jak již bylo řečeno, tyto tzv. „domácí tahy“ elektrodami face-myoliftu s výborným výsledkem používají i kosmetičky v řadě kosmetických salonů.

Nechirurgické a neinvazivní vyhlazování vrásek

Domácí face-myolifty slouží obdobně jako profesionální také k nechirurgickému a neinvazivnímu vyhlazování vrásek na obličeji, krku i dekoltu, znevýraznění jizviček (např. po akné), zmírnění strií (podkožní prasklinky, které vznikají např. po porodu), postupnému odstraňování dvojité brady a zlepšení celulitidy (dolíčkovatění kůže u žen většinou na hýždích a stehnech). Princip je totožný, tedy: při aplikaci domácích face-myoliftů dochází k celkové tonizaci a omlazení pokožky pomocí speciálních elektronicky řízených impulsů, které stimulují podkožní svaly a mikrostruktury. Impulsy působí příznivě na kožní a podkožní mikrostruktury, dochází k uvolnění lymfatického průtoku, regeneraci buněk a napínání pokožky, aktivizaci svalů, zvýšení přísunu kyslíku, zrychlení odplavování odpadních látek, zvýšení obranyschopnosti ošetřovaných oblastí. Použití domácího face-myoliftu musí být jednoduché, příjemné a bezpečné, tak, aby jejich použití zvládl bez jakýchkoli rizik každý. 

Elektrodami ošetřuje klientka pokožku před zrcadlem, např. po ranní či večerní kosmetické toaletě. Právě možnost pravidelných každodenních aplikací přístroje doma je obrovskou výhodou zejména z hlediska časové úspory klientky. Lze tak dosáhnout častějších aplikací a tím i výraznějších výsledků než při ošetřování v kosmetických salonech, to je pochopitelné. Na druhou stranu kosmetický salon určitě umožní klientce během face-myoliftingu intenzívnější relaxaci, nemusí se o nic starat a vše obstará šikovná kosmetička. 

Výsledky

Je třeba si však i tady uvědomit, že výsledky jsou individuální u každého jedince. Nejvýraznější výsledky při vyhlazování vrásek dosahují zpravidla osoby ve věku 30-55 let, kdy se pozitivní výsledky dostavují u více než 80% klientů. U mladších osob je domácí face-myolifting využíván zejména pro příznivý protizánětlivý efekt a efekt bránící znečišťování pokožky. U osob nad 60 let se obvykle efekt působení postupně snižuje, podobně jako u profesionálních přístrojů bývá méně výrazný a k dosažení výsledků je mnohdy třeba dlouhodobější užívání. 

I u aplikace domácích face-myoliftů existují onemocnění a stavy, při kterých lze aplikovat přístroj pouze pod dohledem lékaře nebo jej dokonce nelze aplikovat vůbec. Kontraindikováno je použití domácího face-myoliftingu obdobně jako u profeionálních přístrojů: u osob s kardiostimulátorem, u epileptiků a osob se zachvatovitými neurologickými poruchami, u malých dětí, u závažných kožních lézí v místě aplikace elektrod, u závažných psychických či fyzických anomálií, při přítomnosti kovových součástí v místě aplikace, výjimku tvoří kovy, které se používají v zubním lékařství. Při aplikaci v oblasti krku lze zvláště u citlivých osob očekávat snížení krevního tlaku a proto je doporučováno první ošetření provést vsedě. U osob trpících alergií může nevhodně působit pokovený povrch elektrod, který bývá u domácích přístrojů obvykle pokoven chromem nebo niklem. Pro alergiky jsou jako zvláštní příslušenství zpravidla vyráběny protialergické anticorro elektrody, které riziko alergie téměř vylučují. Ty se však prodávají většinou navíc. Podle typu a místa ošetření se používají buď bodové nebo plošné elektrody. 

V domácím přístroji pro face-myolifting jsou nastavitelné frekvence impulzů, zpravidla se pro usnadnění obsluhy používají dvě frekvence. Při nižší frekvenci, která bývá obvykle okolo 10 Hz, působí impulzy na hlouběji uložené vrsty kůže a na podkožní svaly a mikrostruktury. Vyšší frekvence mívaji frekvenci okolo 100 Hz. Ty nepronikají do hlubších vrstev kůže a působí především regeneračně na buňky pokožky. Intenzita impulsů se nastavuje podle subjektivních pocitů při aplikaci. Působení face-myoliftu zásadně nesmí být bolestivé a nepříjemné. Ošetření domácím face-myoliftem je vhodné provádět alespoň 2-3x týdně, každá aplikace pak trvá 30 až 60 minut. K dosažení rychlejšího efektu lze ošetřovat pokožku i každý den, např. kratšími aplikacemi (15 až 30 minut) při ranní či večerní kosmetické toaletě. Po celé kúře, která sestává z dvaceti aplikací, je třeba ponechat alespoň měsíční přestávku před zahájením dalšího aplikačního cyklu. Během této přestávky dochází k relaxaci svalů a dalších struktur a nový aplikační cyklus začne s vyšší účinností. 

Při aplikaci domácího face-myoliftu zpravidla kombinujeme 2 fáze ošetření. Nejprve provádíme hloubkovou stimulaci celé plochy obličeje nízkou frekvencí, tedy frekvencí kolem 10 Hz. Dochází tak k tonizaci svalstva, zlepšení mízního odtoku a zlepšení prokrvení pokožky. Po této aplikaci je pokožka vypnutější a svěžejší. Tato fáze trvá zpravidla 3-5 minut a zahajujeme s ní ošetření pleti face-myoliftem. Po hloubkovém působení následuje povrchová stimulace vyšší frekvencí (okolo 100 Hz), která přispívá k regeneraci buněk, proto se používá ke zmírňování povrchových vrásek a zmenšování vrásek hlubších, dále u pleti s rozšířenými póry, akné apod.

Lepší výsledek

K dosažení lepšího efektu je třeba podle potřeby zvolit případně vyšší přitlačení elektrod na pokožku a dále zlepšit vodivost pokožky obdobně jako u profesionálních přístrojů jejím dostatečným navlhčením vhodným přípravkem. Jako nejvýhodnější se z naší praxe ukázala bezalkoholová pleťová voda s lysozymem. Aby předchozí věta nevypadala jen jako reklama na kosmetický výrobek, doplňuji, že doporučení bezalkoholové pleťové vody s lysozymem k domácímu face-myoliftu vyplývá i z nezávislých klinických testů dermatologických univerzitních pracovišť. Při kombinaci této pleťové vody s face-myoliftem se zvyšuje účinnost celé metody, kdy kromě vlastního působení přístroje dochází totiž ještě k výrazně zvýšenému vstřebávání lysozymu do pokožky. Účinky tohoto enzymu v podstatě velmi vhodně doplňují a dokonce potencují účinky, které má právě aplikace face-myoliftu. Provlhčení pleti bezalkoholovou pleťovou vodou s lysozymem musí být dostatečné, nejvýhodnější je provést ho navlhčeným vatovým tamponem. Není-li k dispozici bezalkoholová pleťová voda s lysozymem, lze použít i jinou bezalkoholovou pleťovou vodu, případně nouzově i převařenou obyčejnou vodu, pak ale nedojde k umocnění výsledného efektu, které způsobuje lysozym. 

Po ukončení aplikace face-myoliftu osušíme pokožku. Dále je výhodné nanesení vhodného krému s hydratačními účinky. Výjimečně, u zvlášť citlivých osob, může dojít během aplikace face-myoliftu k začervenání pokožky v místech aplikace. Příčinou je větší prokrvení pokožky v důsledku průchodu elektronicky řízených impulsů. Toto začervenání zmizí zpravidla do 30 minut. V těchto případech je vhodné přiložit na začervenalá místa obklad s již zmiňovanou bezalkoholovou pleťovou vodou s lysozymem. Pokud začervenání nezmizí a přetrvává delší dobu, je třeba pomýšlet na alergii na nikl nebo chrom, kterými bývají elektrody pokoveny. V takovém případě je třeba od výrobce dokoupit uvedené protialergické elektrody. To se však týká jen relativně malého procenta osob, kteří obvykle o své „kovové“ alergii vědí.

Pokud používáme face-myolifting jako úkon v rámci základního ošetření pleti v kosmetickém salonu, pak obvykle vždy provádíme stejný typ ošetření, jaký je doporučován pro domácí aplikace. Složitější způsob ošetření, pokud ho salon používá, je obvykle rezervován pro ta ošetření, kdy klientka dochází na samostatné regenerační či léčebné aplikace této metody.